پرسشنامه ارگونومی محیط کار

3447

کد پرسشنامه

ارگونومی محیط کار

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

طراحی مكان و فضای كار

فعاليت های فيزيكی عمومی

حالت بدن هنگام كار

محيط كاری

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ارگونومی محیط کار خرید 182 کیلو بایت doc 4,900 تومان