پرسشنامه مشارکت اجتماعی (22)

3444

کد پرسشنامه

مشارکت اجتماعی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

22 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه مشارکت اجتماعی (22) خرید 191 کیلو بایت doc 3,900 تومان