پرسشنامه اختلال موکنی (MGH-HPS)

3417

کد پرسشنامه

اختلال موکنی (MGH-HPS)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

7 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2700 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اختلال موکنی (MGH-HPS) خرید 165 کیلو بایت doc 2,700 تومان