پرسشنامه دلیل زندگی کردن برای نوجوانان (RFL-A)

3416

کد پرسشنامه

دلیل زندگی کردن برای نوجوانان (RFL-A)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

32 ماده

تعداد سؤالات

6 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

خوش بینی نسبت به آینده

نگرانی های مربوط به خودکشی

اتحاد خانواده

حمایت و پذیرش همسالان

خویشتن پذیری

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه دلیل زندگی کردن برای نوجوانان (RFL-A) خرید 202 کیلو بایت doc 4,900 تومان