پرسشنامه رفتار سرمایه گذاری

3435

کد پرسشنامه

رفتار سرمایه گذاری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

20 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

رفتار منطقی

رفتار توده وار

تصمیم گیری شهودی

رفتار واکنشی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه رفتار سرمایه گذاری خرید 206 کیلو بایت doc 5,500 تومان