پرسشنامه توانمندسازی ناشی از آموزش

3433

کد پرسشنامه

توانمندسازی ناشی از آموزش

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

16

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت (کاملا موافق - کاملا مخالف)

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

احساس شایستگی

احساس معنی دار بودن

احساس خودمختاری

احساس مؤثر بودن

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه توانمندسازی ناشی از آموزش خرید 211 کیلو بایت doc 2,900 تومان