پرسشنامه سواد مالی

3432

کد پرسشنامه

سواد مالی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

25 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

سواد کسب درآمد

پس انداز

سرمایه گذاری

خرج و استقراض

سواد ریسک مالی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

6900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه سواد مالی خرید 214 کیلو بایت doc 6,900 تومان