پرسشنامه انتظارات معلم

3431

کد پرسشنامه

انتظارات معلم

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

15 ماده

تعداد سؤالات

4 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه انتظارات معلم خرید 166 کیلو بایت doc 5,100 تومان