پرسشنامه زنجیره ارزش گردشگری

3430

کد پرسشنامه

زنجیره ارزش گردشگری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

49 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

4

تعداد مؤلفه ها

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصت ها

تهدیدات

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه زنجیره ارزش گردشگری خرید 240 کیلو بایت doc 5,500 تومان