پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک (21)

3428

کد پرسشنامه

برنامه ریزی استراتژیک

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

21 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

7

تعداد مؤلفه ها

تعیین اهداف آتی

تحلیل شرایط محیطی

تحلیل منابع و امکانات

شناخت وضع موجود

تصمیم گیری درباره استراتژی مطلوب

اجرای استراتژی

ارزیابی و کنترل نتایج استراتژی جدید

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4300 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک خرید 208 کیلو بایت doc 4,300 تومان