پرسشنامه تعلق سازمانی

3427

کد پرسشنامه

تعلق سازمانی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

12

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت (کاملا موافق - کاملا مخالف)

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

سرزندگی

فدایی شدن

مجذوب شدن

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه تعلق سازمانی خرید 181 کیلو بایت doc 4,900 تومان