پرسشنامه بازاریابی داخلی (20)

3246

کد پرسشنامه

بازاریابی داخلی (درونی)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

20

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت (کاملا موافق - کاملا مخالف)

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

5

تعداد مؤلفه ها

رقابت برای جذب نخبگان

تأکید بر کار گروهی

ارزیابی عملکرد و ارائه پاداش

آماده کردن کارکنان

ارائه چشم انداز

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

4400 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه بازاریابی داخلی (20) خرید 201 کیلو بایت doc 4,400 تومان