پرسشنامه خودافشایی

3425

کد پرسشنامه

خودافشایی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

6

تعداد سؤالات

6 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

منابع

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خودافشایی خرید 171 کیلو بایت doc 2,100 تومان