پرسشنامه اعتماد بین فردی

3424

کد پرسشنامه

اعتماد بین فردی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

10

تعداد سؤالات

7 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

اعتماد عاطفی محور

اعتماد شناخت محور

نام مؤلفه ها

10

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اعتماد بین فردی خرید 214 کیلو بایت doc 3,500 تومان