پرسشنامه وسواس فکری عملی فوا (OCI-R) (فرم کوتاه)

3604

کد پرسشنامه

وسواس فکری عملی فوا (OCI-R)

(فرم کوتاه)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

18

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

6

تعداد مؤلفه ها

شست و شو

وارسی کردن

نظم دهی

وسواس

احتکار کردن

خنثی سازی ذهنی

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2200 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه وسواس فکری عملی (OCI-R) (فرم کوتاه) خرید 215 کیلو بایت doc 2,200 تومان