پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNE) (12)

2124

کد پرسشنامه

ترس از ارزیابی منفی (FNE)

(فرم کوتاه)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

12

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNE) خرید 173 کیلو بایت doc 2,900 تومان