پرسشنامه خوردن وسواسی (CES)

3405

کد پرسشنامه

خوردن وسواسی (CES)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

8

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها


-
 

نام مؤلفه ها

5

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

2800 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه خوردن وسواسی (CES) خرید 164 کیلو بایت doc 2,800 تومان