پرسشنامه احساس پیری (APQ)

3404

کد پرسشنامه

احساس پیری (APQ)

(دارای دو بخش)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

بخش اول: 32

بخش دوم: 17

تعداد سؤالات

بخش اول: 5 گزینه ای

بخش دوم: 2 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارند

روایی

دارند

پایایی

بخش اول: 7

بخش دوم: 1

تعداد مؤلفه ها

سیر زمانی سریع یا تدریجی

سیر زمانی دوره ای

جلوه های هیجانی

کنترل مثبت

کنترل منفی

پیامدهای مثبت

پیامدهای منفی

عینی

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

6900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه احساس پیری (APQ) خرید 237 کیلو بایت doc 6,900 تومان