پرسشنامه نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD)

3402

کد پرسشنامه

نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

14 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3600 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی (COWD) خرید 166 کیلو بایت doc 3,600 تومان