پرسشنامه اضطراب سلامت (خودبیمار انگاری)

3399

کد پرسشنامه

اضطراب سلامت (خودبیمار انگاری)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

18 ماده

تعداد سؤالات

4 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

9

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اضطراب سلامت (خودبیمار انگاری) خرید 188 کیلو بایت doc 3,900 تومان