پرسشنامه ترس از سرطان

3398

کد پرسشنامه

ترس از سرطان

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

40 ماده

تعداد سؤالات

4 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

7

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

دارد

مبانی

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه ترس از سرطان خرید 215 کیلو بایت doc 5,900 تومان