پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR)

3394

کد پرسشنامه

اضطراب اجتماعی لیبویتس

(LSAS-SR)

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

خارجی

محل ساخت

24 ماده

تعداد سؤالات

2 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

2

تعداد مؤلفه ها

اضطراب عملکرد

اضطراب/موقعیت های اجتماعی

نام مؤلفه ها

13

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

5900 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبویتس (LSAS-SR) خرید 229 کیلو بایت doc 5,900 تومان