پرسشنامه باورهای زیبایی شناسی

4004

کد پرسشنامه

پرسشنامه باورهای زیبایی شناسی

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

32 ماده

تعداد سؤالات

5 گزینه ای

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

-

تعداد مؤلفه ها

-

نام مؤلفه ها

8

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر

دارد

تعریف عملیاتی متغیر

دارد

مبانی نظری

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3100 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه باورهای زیبایی شناسی خرید 187 کیلو بایت doc 3,100 تومان