پرسشنامه نوآوری

2321

کد پرسشنامه

نوآوری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

ایرانی

محل ساخت

28

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

نوآوری تولیدی

نوآوری فرآیندی

نوآوری اداری

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نو آوری خرید 88 کیلو بایت doc 3,500 تومان