پرسشنامه نو آوری

2321

کد پرسشنامه

نو آوری

نام پرسشنامه

استاندارد

نوع پرسشنامه

داخلی

محل ساخت

28

تعداد سؤالات

5 گزینه لیکرت ( کاملا موافق - کاملا مخالف )

تعداد گزینه ها

دارد

روایی

دارد

پایایی

3

تعداد مؤلفه ها

نو آوری تولیدی، نو آوری فرایندی، نو آوری اداری

نام مؤلفه ها

6

تعداد صفحات فایل

دارد

تعریف متغیر مفهومی و مؤلفه ها

دارد

تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها

شرح داده شده

نحوه نمره گذاری

3500 تومان

قیمت

Word 2003

نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه نو آوری خرید 88 کیلو بایت doc 3,500 تومان