پرسشنامه استعاره در تحول سازمانی

3034 کد پرسشنامه
پرسشنامه استعاره در تحول سازمانی نام پرسشنامه
استاندارد نوع پرسشنامه
داخلی محل ساخت
36 تعداد سؤالات
5گزینه لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) تعداد گزینه ها
دارد روایی
دارد پایایی
ندارد

تعداد مؤلفه ها

ندارد نام مؤلفه ها
8 تعداد صفحات فایل
دارد تعریف مفهومی متغیر و مؤلفه ها
دارد تعریف عملیاتی متغیر و مؤلفه ها
شرح داده شده نحوه نمره گذاری پرسشنامه
3000تومان قیمت
word2003 نوع فایل

 

نام حجم فرمت قیمت
پرسشنامه استعاره در تحول سازمانی خرید 96 کیلو بایت doc 3,000 تومان